Konkurs: Twoja trasa biegowa

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie bieganiem oraz Nordic Walking, spowodowane niewątpliwie coraz ładniejszą pogodą, zachęcamy do wzięcia udziału w wiosennym konkursie. Konkurs zorganizowany jest przez Serwis Biegowy Ziemi Łódzkiej biegampolodzi.pl pod patronatem Eldezet.pl. Każdy, kto aktywnie spędza czas, z pewnością ma swoją ulubioną trasę, na której trenuje bądź spaceruje. Dla tej właśnie grupy osób, Serwis Biegowy Ziemi Łódzkiej pod patronatem naszego serwisu przygotował wiosenny konkurs: “Podziel się swoją trasą treningową”: Zasady konkursu są banalnie proste. Wyślij na email organizatora (konkurs@biegampolodzi.pl) mapkę z narysowaną przez siebie trasą. Dodatkowo opisz walory turystyczne bądź przyrodnicze swojej trasy zachęcające innych do jej poznania.Ze zwycięzcą konkursu  przeprowadzimy wywiad oraz reportaż z treningu na jego trasie. Regulamin znajduje się na stronie organizatora. www.biegampolodzi.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i dzielenia się swoimi trasami.

Z biegowymi pozdrowieniami,
Szymon Drab – Eldezet.pl
Bartłomiej Sobecki – Serwis Biegowy Ziemi Łódzkiej

 

Regulamin Konkursu

„Twoja trasa biegowa”

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Serwis Biegowy Ziemi Łódzkiej biegampolodzi.pl pod patronatem Serwisu Eldezet.pl

2. Konkurs skierowany jest do biegaczy i sympatyków Nordic Walking z terenu całego województwa łódzkiego.

3. Czas trwania konkursu ustala się na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 16 czerwca 

2012 r. Konkurs ma charakter otwarty. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na łamach serwisu Eldezet.pl oraz serwisu biegampolodzi.pl niezwłocznie po przeliczeniu głosów.

II. Zasady Konkursu

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia kandydatów oraz tras treningowych odbywa się drogą mailową na adres: konkurs@biegampolodzi.pl z tytułem tematu: „Konkurs – opisz swoją trasę treningową”

2. Aby zgłosić się do konkursu, należy wysłać propozycję trasy treningowej po terenie województwa łódzkiego wraz z jej opisem. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednej trasy przez jedną osobę.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:

a.  Imię i nazwisko,

b.  Narysowaną trasę biegu na mapie internetowej (np. maps.google.pl, run-log.com),

c.  Opis trasy ze wskazaniem walorów turystycznych lub przyrodniczych,

d.  Fakultatywnie dopuszcza się umieszczenie zdjęć z trasy.

5. Wysyłając zgłoszenie wraz ze zdjęciem i mapami, kandydat w treści maila oświadcza, iż nie naruszają one praw autorskich osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie.

6. Nadesłanie propozycji trasy wraz z jej opisem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.

7. W razie wykrycia zgłoszenia naruszającego prawa osób trzecich, Organizatorzy na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji, usuną zgłoszenie ze strony internetowej konkursu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń pod względem ich prawdziwości i podanych w nim danych. W razie nieopublikowania zgłoszenia Organizatorzy poinformują drogą elektroniczną kandydata.

9. Organizator zastrzega niepublikowanie zgłoszeń niepodpisanych tj. niezawierających imienia i nazwiska zgłaszającego.

10. Wszystkie nadesłane zgłoszenia opublikowane będą na łamach serwisów: Eldezet.pl oraz biegampolodzi.pl za wyjątkiem zgłoszeń z pkt. 8 i 9.

GŁOSOWANIE

1. W celu ułatwienia głosowania na poszczególne trasy kandydatom w konkursie przydzielone zostaną numery porządkowe. 

2. Głosowanie na najlepszą i najciekawszą trasę nastąpi po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

3. Głosowanie odbędzie się w terminie 2 tygodni od chwili upływu terminu do nadsyłania zgłoszeń.

4. Głosowanie nastąpi drogą mailową na adres: konkurs@biegampolodzi.pl z tytułem tematu: „Konkurs – głosowanie”. W treści maila należy wskazać numer porządkowy wraz z autorem trasy. 

NAGRODY

1. W konkursie zwycięzcą zostanie osoba, której trasa wraz z opisem uzyska największą ilość głosów. W przypadku uzyskana jednakowej ilości głosów przez kilku kandydatów, zwycięzcę wybiorą Organizatorzy.

2. Opublikowanie wyników nastąpi na łamach serwisów: Eldezet.pl oraz biegampolodzi.pl

3. Nagrodą w konkursie jest wywiad ze zwycięzcą na łamach serwisu Eldezet.pl oraz biegmapolodzi.pl oraz fotoreportaż z wygranej trasy.

4. Organizatorzy nie wykluczają przyznania dodatkowych nagród rzeczowych.

III. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Ewentualne reklamacje uczestników konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń do jednego tygodnia od opublikowania wyników głosowania. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w trybie elektronicznym na adres mailowy: konkurs@biegampolodzi.pl

3. Spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatorów, w osobie Szymona Drab i Bartłomieja Sobeckiego.

4. Wiążącej i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu dokonują Organizatorzy.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu pod warunkiem, iż nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a w szczególności nie zmienią poszczególnych czynności konkursowych. Informacja o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawi się na łamach serwisów: Eldezet.pl oraz biegampolodzi.pl a także, drogą elektroniczną każdy z kandydatów. 

 

 

Powiązane Posty